DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV #PKP6

PKP#6 uveljavlja pomembno novost in sicer delno kritje fiksnih stroškov tistih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30%.

Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije COVIDA-19 ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenec do delnega kritja fiksnih stroškov je tako lahko pravna ali fizična oseba, ki: (i) je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020, (ii) ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2, (iii) ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, (iv) ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in (v) zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.Ta začasni ukrep določa opravičeno obdobje prejemanja, in sicer se lahko pomoč uveljavi za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pri čemer se lahko upravičeno obdobje pomoči s sklepom Vlade podaljša za največ šest mesecev. Upravičenec bo pomoč v obliki delnega povračila fiksnih stroškov uveljavljal z oddajo vloge preko e davkov, ki jo mora vložiti najkasneje do 31. 12. 2020. Na tem mestu bi radi opozorili še na dejstvo, da bo potrebno pomoč vrniti, če se bo kasneje izkazalo, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev glede upada prometa in je zahteval previsok znesek. Preveč prejeto pomoč bo moral vrniti v roku 30 dni od prejete odločbe.

Višina nekritih stroškov se izračuna glede na naslednjo lestvico:

Upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 oziroma upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje.Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje za vsak mesec poslovanja v upravičenemobdobju.
30% do vključno 70% 0,6%
Nad 70%  1,2%

V zakonu pa so navedene tudi zgornje omejitve in sicer višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati:

  • 1.000 eur mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka tega člena, v upravičenem obdobju;
  • 70% neto izgube upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju;
  • 90% neto izgube upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju;
  • za upravičence, registrirane pred 1. 10. 2019 maksimalni znesek pomoči ne sme presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.12 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči;
  • za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019 maksimalni znesek ne smejo presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.1 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči.

Država bo torej delno krila fiksne stroške za obdobje zadnjih treh mesecev (oktober, november, december), višina pa se bo izračunala v deležu od lanskih prihodkov prodaje.

Če niste prepričani ali izpolnjujete pogoje in ali ste pravilno izračunali pomoč do katere ste upravičeni, nam pišite na info@sugesta.si  in skupaj bomo ugotovili ali ste upravičenec ter vam pomagali pri izpolnjevanju obrazcev na e davkih.