PRIPRAVLJA SE SPREMEMBA ZAKONA O TUJCIH

Vlada RS je danes sporočila, da se pripravlja sprememba Zakona o tujcih, s katero se želi zaostriti pogoje za podelitev stalnega prebivališča tujcem. Uvaja se postopek znanja slovenskega jezika na osnovni ravni ( nivo A1 ), kot pogoj za stalno prebivanje, ki se izda na osnovi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujcev v Sloveniji in na vstopni ravni, ki se za polnoletne družinske člane zahteva za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Predlog vsebuje tudi zelo pomembno spremembo in sicer je predlagano,  da se zaostrijo pogoji za združitev družine tujih državljanov. Iz upoštevanih sredstev za preživljanje družine naj bi bili izvzeti vsi dodatki in socialni prejemki ker v praksi pomeni, da bo veliko težje doseči zahtevani minimalni dohodek, ki je potreben za preživljanje vsakega posameznega družinskega člana.

O sprejetih spremembah vas bomo ažurno obveščali. Če imate kakšno dodatno vprašanje, nam pišite na info@sugesta.si.

PREHAJANJE MEJA IN POGOJI ZA VSTOP V POSAMEZNE DRŽAVE #COVID-19

19. marca 2021 so začele veljati spremembe odloka o prehajanju meja. Slovenija je tako zopet uvedla 10 dnevno karanteno, ki je ni možno prekiniti v prvih 5 dneh z negativnim testom na virus SARS-CoV-2,  za vse tiste, ki prihajate iz držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kamor sodi tudi Hrvaška, če ne razpolagate z: 

 1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
 2. negativni rezultat HAG testa na virus SARSCoV-2, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja,
 3. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG). Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:

 1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu*, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
 9. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
 10. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Možne so tudi izjeme brez karantene in z negativnim rezultatom PCR ali HAG testa, ki ni starejši od sedem dniod odvzema brisa. V to kategorijo sodijo:

 1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. oseba, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 3. oseba, ki prevaža osebo iz 10. točke prvega odstavka 10. člena (dnevni šolar, mlajši od 13 let) oziroma osebo iz 2. točke tretjega odstavka 10. člena (dnevni šolar, starejši od 13 let) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
 4. oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
 5. državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 6. dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko- gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.

PCR test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Za vse tiste, ki bi boste potovali ( poslovno ali zasebno ) v druge države EU ali v 3.države, pa priporočamo, da se pred odhodom informirate o pogojih vstopa v želeno državo. Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo preglednico informacij po državah, ki jo lahko najdete TUKAJ. Preglednica se dnevno posodablja, saj se pogoji spreminjajo iz dneva v dan. Za vse tiste, ki recimo načrtujete dopust za prvomajske počitnice, je koristno vedeti katere države so »odprte« za turizem in katere ne. 

Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na  info@sugesta.si .

*vir: Gov.si

DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV V LETU 2021

Tudi v letu 2021 so podjetja, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30% upravičena  do delnega kritja fiksnih stroškov – ukrep sprejet v PKP#6.

Upravičeno obdobje je od 1. januarja do 31. marca 2021.

Upravičenec lahko predloži izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje do 31. marca 2021. Pomoč bo izplačana na tekoči račun podjetja. Za izjave vložene v februarju bo pomoč izplačana do 20. marca, za izjave vložene v marcu pa do 20. aprila 2021.

Če niste prepričani ali izpolnjujete pogoje in ali ste pravilno izračunali pomoč do katere ste upravičeni, nam pišite na info@sugesta.si  in skupaj bomo ugotovili ali ste upravičenec ter vam pomagali pri izpolnjevanju obrazcev na e davkih.

PKP#8 – KRIZNI DODATEK

Danes, 5.2.2021 je stopil v veljavo osmi protikoronski zakon PKP#8, ki koregira tudi anomalije glede izplačila kriznega dodatka skladno s PKP#7. 

PKP#8 določa, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se neupošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače, izplača ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Delavcu pripada krizni dodatek glede za delo opravljeno v decembru 2020. Delavec je tudi upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka, če je bil na bolniški, letnem dopusti ali podobno, vendar v mesecu decembru.

Za povračilo izplačanega dodatka zaposlenemu delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko eDavkov najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021.

Za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek iz 85. člena ZIUPOPDVE (PKP7) že izplačan do začetka uporabe PKP8, seveda to ne velja.

Če potrebujete pomoč pri vlaganju izjave preko eDavkov ali potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .

PKP#8 – SUBVENCIONIRANJE MINIMALNE PLAČE IN RAZBREMENITEV DELODAJALCEV

Država bo delodajalcem za plače tistih delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, namenila subvencijo v višini 50 evrov. Subvencija se določi za delo, opravljeno v mesecih od januarja do vključno junija 2021.

Zakon določa tudi sorazmernost subvencije glede na obseg sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Do subvencije niso upravičeni delodajalci, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

V drugi polovici leta 2021 pa bomo razbremenili delodajalce pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

Določili smo nižjo najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Najnižja osnova bo tako za plače, izplačane za mesece od julija 2021 do decembra 2021, minimalna plača (namesto 60 odstotkov povprečne plače, kot je to določeno v četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2)

Če potrebujete pomoč pomoč ali potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .

Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje

PREDVIDENA NOVA VIŠINA MINIMALNE PLAČE JE 1024,24 EUR BRUTO

S 1. januarjem 2021 se mora skladno z zakonom o minimalni plači iz leta 2018 za izračun minimalne plače uporabljati nova formula, na podlagi katere mora neto minimalna plača za najmanj 20 in največ 40 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Ti od leta 2017, ko je bil pripravljen zadnji izračun košarice minimalnih življenjskih stroškov, za samsko osebo znašajo 613 evrov. Po izračunu na podlagi tega zneska bi nova neto višina minimalne plače znašala približno 736 evrov. 

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar v neto znesku pomeni 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Država namerava delodajalcem dvig minimalne plače subvencionirati od začetka februarja do konca junija, lahko pa omenjeni ukrep podaljša tudi za šest mesecev do konca leta.

Za dodatna pojasnila smo na voljo na info@sugesta.si.

PKP#7 – POMOČ ZA IZVEDBO HITRIH TESTOV

PKP7 uveljavlja tudi pomoč za nabavo hitrih testov.

Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge.Vlogo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do konca januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov se zagotavlja tudi za:

 • športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez,
 • športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter
 • trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti vlogo najpozneje do konca januarja 2021.

Pri tem pa bodite pozorni na dejstvo, da hitre teste lahko izvedejo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge ali dodatne informacije, nam pišite na info@sugesta.si.

PKP#7 – ZAČASNO DENARNO NADOMESTILO ZARADI IZGUBE ZAPOSLITVE

PKP7 prinaša tudi ukrep, ki bo pomagal vsem, ki so izgubili službo v času razglašene epidemije in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev nadomestila na ZZZS.

Za osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela in jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, zakon uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.

Če potrebujete pomoč pri reševanju vaše situacije ali izdelavo dokumentov, ki jih potrebujete za uveljavljanje svojih pravic po PKP7, nam pišite na info@sugesta.si.

PKP#7 – UKREPI GLEDE NAJEMA POSLOVNIH NEPREMIČNIN

Na 55. izredni seji Državnega zbora RS je bil sprejet že sedmi protikorona zakon ( PKP7 ), ki prinaša tudi ukrepe glede najema poslovnih nepremičnin, ki so bile izpuščene iz prejšnjih protikoronskih paketov.

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati,  ima skladno s PKP7 po novem, kljub veljavnosti Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, nekatere pravice in sicer:

 • Odpoved najemne pogodbe s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
 • odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
 • podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Kot obveznost iz najemne pogodbe se šteje najemnina in vsa druga plačila v zvezi z najemom poslovne nepremičnine, ki se v skladu s pogodbenimi določili najemne pogodbe vštejejo v znesek najemnine.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe lahko najemnik zahteva za obdobje, ko mu je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, in sicer tudi za obdobje pred uveljavitvijo tega zakona, ko mu je bilo zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen.

Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa iz tega člena, pri čemer najemodajalec za odložene najemnine ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec prejme pisno zahtevo najemnika. Najemnik mora zahtevo za odlog plačila najemnine poslati pred njegovo zapadlostjo. Najemnik pa lahko zahteva odlog plačil najemnin, zapadlih pred uveljavitvijo tega zakona, če se nanašajo na obdobje, ko mu je bilo zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen. Najemnik mora takšno zahtevo pisno poslati najemodajalcu v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.

Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe.

Če potrebujete pomoč pri reševanju vaše situacije ali izdelavo dokumentov, ki jih potrebujete za uveljavljanje svojih pravic po PKP7, nam pišite na info@sugesta.si .

POENOSTAVLJENI POSTOPKI OBVEŠČANJA O DELU NA DOMU

PKP#6 je prinesel tudi poenostavljene postopke obveščanja Inšpektorata RS za delo o nameravanem organiziranju dela na domu.

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu za svojega delavca, pred začetkom njegovega dela obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu se po novem ureja preko portala SPOT. 


Organiziranje dela na domu je eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa znotraj delovnih okolij, ki pa hkrati ohranja delovne procese. 
Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu; novo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim letom. Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden. 

Če potrebujete pomoč ali izdelavo dokumentov, ki jih potrebujete za organizacijo dela na domu, nam pišite na info@sugesta.si .