OPOMNIK: VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Skladno s spremembo Zakona o gospodarskih družbah se rok za vpis elektronskega naslova v Poslovni register Slovenije počasi izteka. Vse obstoječe družbe morajo svojo obveznost izpolniti do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za interesna gospodarska združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za društva in samostojne podjetnike.

Več o postopku vpisa elektronskega naslova družbe, ki bo javno objavljen, si lahko preberete na spletni strani AJPESA.

OPOMNIK – ROK ZA ODDAJO IZJAVE ZA FINANCIRANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2021 SE IZTEKA!

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 112/2021 in je pričel veljati 14.7.2021 je med drugim prinesel tudi finančno pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust 2021 in sicer pravnim in fizičnim osebam, ki svoje dejavnosti niso mogle opravljati ali so jo opravljale v zelo omejenem obsegu.

Naj spomnimo, da predmetni zakon določa dejavnosti, ki jih mora, kot glavno dejavnost opravljati upravičenec do pomoči. Upravičenec do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31 maja 2021 in ki na dan uveljavitve zakona opravlja kot glavno dejavnost  ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni  klasifikaciji dejavnosti opravlja eno izmed dejavnosti navedenih v 1. odstavku 27. člena zakona, ki jih lahko najdete TUKAJ.

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega oziroma se določi v sorazmernem delu, če ima zaposleni pravico do regresa v sorazmernem delu.

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje vse predpisane pogoje. 

Upravičenec predloži izjavo od 1. do 30. septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20. oktobra 2021. Povezavo do izjave najdete TUKAJ.

Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na  info@sugesta.si .

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU: POMOČ PRI FINANCIRANJU REGRESA

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu je pričel veljati 14.7.2021. Med drugim je predvidel tudi ukrep pomoči financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 in sicer lahko za pomoč zaprosijo vsi upravičenci, ki so že izplačali regres, kot tudi tisti, ki regresa še niso izplačali.

Upravičenec do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31 maja 2021 in ki na dan uveljavitve zakona opravlja kot glavno dejavnost  ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni  klasifikaciji dejavnosti opravlja eno izmed dejavnosti navedenih v 1. odstavku 27. člena zakona, kar lahko pogledate TUKAJ.

Zakon navaja še pogoje, da upravičenec dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, ima vsaj enega zaposlenega, ki je na  dan uveljavitve zakona vključen  v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Upravičenec ne more biti neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Na podlagi zakona se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021
znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, oziroma 2021. Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021. Če
pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč v skladu s
30. členom tega zakona.

Ne glede na zgoraj navedeno  se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega. Višina pomoči se določi v sorazmernem delu zneska iz prejšnjega stavka, če ima zaposleni skladno z ZDR-1 pravico do regresa v sorazmernem delu.

Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število zaposlenih vključenih v zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2 na dan uveljavitve tega zakona. Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. Če upravičenec ne izplača regresa zaposlenim v roku, določenem v 131. členu ZDR-1, mora vrniti prejeto pomoč iz tega člena.

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba iz prvega odstavka 27. člena  in da je njegov upad prihodkov od prodaje več kot 20 odstotkov skladno s tretjim odstavkom 27. člena.

Upravičenec predloži izjavo iz prejšnjega odstavka od 1. do 30. septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20.oktobra 2021.

Če potrebujete pomoč pri vlaganju izjave potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU

13. 7. 2021 je bil v Uradnem listu št. 112/2021 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu za omilitev posledic epidemije COVID – 19. Zakon je pričel veljati naslednji dan po objavi, torej 14.7.2021.

Zakon predvideva različne ukrepe in sicer povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas od 1.7.2021 do 30.9.2021, bone za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture, financiranje regresa za letni dopust, oprostitev plačila DDV od dobav zaščitne in medicinske opreme znotraj EU, podaljšan pa je tudi rok za obveščanje FURSA o neizpolnjevanju pogojev upada prihodkov za prejeto pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov. 

Sam zakon si lahko ogledate TUKAJ

Za vsa morebitna vprašanja in pomoč pa smo na voljo na info@sugesta.si ali preko naše spletne strani www.sugesta.si.

DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV – OPOMNIK

Ne pozabite na oddajo nove izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS) za obdobje 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021 (za drugi kvartal leta 2021), ki je na voljo na eDavkih.

Obrazec bo mogoče oddati do vključno 30. 6. 2021. 

Furs bo izplačeval povračila dela stroškov v enkratnem znesku, in sicer 20. v mesecu, ki sledi oddaji izjave. 

Če niste prepričani ali izpolnjujete pogoje in ali ste pravilno izračunali pomoč do katere ste upravičeni, nam pišite na info@sugesta.si  in skupaj bomo ugotovili ali ste upravičenec ter vam pomagali pri izpolnjevanju obrazcev na e davkih.

NOVELA ZAKONA O TUJCIH

Državni zbor je 30. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2F, ki je bil 12. aprila 2021 objavljen v Uradnem listu RS, številka 57/21, v veljavo pa je stopil 26. maja 2021. Glavne rešitve se med drugim nanašajo na kompleksno krizo na področju migracij, znanje slovenščine, združitev družine in zadostna sredstva za preživljanje.

Tujci, ki želijo študirati v Sloveniji, morajo po novem zakonu o tujcih dokazati, da imajo zadostna finančna sredstva. Novi pogoji bi lahko po oceni študentske organizacije oklestili število tujih študentov pri nas. Če bi ti zdaj res potrebovali dokazilo o skoraj 5000 evrih za enoletno bivanje, kakor so izračunali pri študentski organizaciji (Šos), bi bila to zanje velika ovira, za našo državo pa izguba, ocenjujejo tako v Šosu kot pri rektorski konferenci. Ta je resorno in notranje ministrstvo že pozvala k natančnejšemu tolmačenju novih predpisov.

Uvaja se tudi pogoj predhodnega dvoletnega zakonitega prebivanja tujca (državljana tretje države) na ozemlju Republike Slovenije za uveljavljanje pravice do združitve družine.

Novela ZTuj-2F uvaja tudi:

 • pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine državljanu tretje države,
 • pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.

Na novo je določen obseg (so)financiranja udeležbe programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v višini 50 odstotkov cene programa.

Več o novostih si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2021-04-16-poglavitne-resitve-novele-zakona-o-tujcih/ in https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1153/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-tujcih-ztuj-2f.

Za vsa dodatna vprašanja pa smo Vam na voljo preko maila: info@sugesta.si.

Vir: gov.si, rtvslo.si

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

SPIRIT Slovenija, javna agencija obvešča, da je odprla prijavni obrazec za oddajo vloge na Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2. Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa “Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija”, v katerega se je potrebno predhodno registrirati.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

 • SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES.
 • SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • Mikro/mala/srednje velika podjetja, ki gospodarsko dejavnost opravljaji v RS in so organizirani, kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga;
 • Na dan 12.3.2020 je bila vaša glavna dejavnost po SKD I55, I56, N79.110, N79.120, N82.300, R90.010, R90.020;
 • Na dan 12.3.2020 ste imeli vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega in enako tudi na dan oddaje vloge;
 • niste prejemniki sredstev po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, objavljenem 16. 11. 2020,
 • nimate neplačanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS (na dan oddaje vloge) in nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

 • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
 • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
 • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
 • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
 • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
 • Stroški najemnin najemodajalcev,
 • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme,

za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.

Višina financirana je odvisna od tega v kateri sklop sodite:

 • SKLOP A:

Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

 • SKLOP B 

Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

Če niste prepričani ali izpolnjujete pogoje in ali ste pravilno izračunali pomoč do katere ste upravičeni, nam pišite na info@sugesta.si  in skupaj bomo ugotovili ali ste upravičenec ter vam pomagali pri izpolnjevanju obrazcev.

Vir: SPIRIT

VLADA PODALJŠALA SUBVENCIONIRANJE ČAKANJA NA DELO DO KONCA MAJA

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 oz. osmi protikoronski zakon, ki je začel veljati 5. februarja, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Po zakonu lahko na začasno čakanje na delo delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada je na dopisni seji dne 09.04.2021 sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za maj, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ta ukrep bo namreč tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize covida-19 soočajo z majhnim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev, ocenjuje vlada.

Če potrebujete pomoč pri oddaji vloge ali potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .

Vir: 24ur.com

PRIPRAVLJA SE SPREMEMBA ZAKONA O TUJCIH

Vlada RS je danes sporočila, da se pripravlja sprememba Zakona o tujcih, s katero se želi zaostriti pogoje za podelitev stalnega prebivališča tujcem. Uvaja se postopek znanja slovenskega jezika na osnovni ravni ( nivo A1 ), kot pogoj za stalno prebivanje, ki se izda na osnovi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujcev v Sloveniji in na vstopni ravni, ki se za polnoletne družinske člane zahteva za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Predlog vsebuje tudi zelo pomembno spremembo in sicer je predlagano,  da se zaostrijo pogoji za združitev družine tujih državljanov. Iz upoštevanih sredstev za preživljanje družine naj bi bili izvzeti vsi dodatki in socialni prejemki ker v praksi pomeni, da bo veliko težje doseči zahtevani minimalni dohodek, ki je potreben za preživljanje vsakega posameznega družinskega člana.

O sprejetih spremembah vas bomo ažurno obveščali. Če imate kakšno dodatno vprašanje, nam pišite na info@sugesta.si.

PREHAJANJE MEJA IN POGOJI ZA VSTOP V POSAMEZNE DRŽAVE #COVID-19

19. marca 2021 so začele veljati spremembe odloka o prehajanju meja. Slovenija je tako zopet uvedla 10 dnevno karanteno, ki je ni možno prekiniti v prvih 5 dneh z negativnim testom na virus SARS-CoV-2,  za vse tiste, ki prihajate iz držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kamor sodi tudi Hrvaška, če ne razpolagate z: 

 1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
 2. negativni rezultat HAG testa na virus SARSCoV-2, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja,
 3. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG). Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:

 1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu*, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
 9. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
 10. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Možne so tudi izjeme brez karantene in z negativnim rezultatom PCR ali HAG testa, ki ni starejši od sedem dniod odvzema brisa. V to kategorijo sodijo:

 1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. oseba, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 3. oseba, ki prevaža osebo iz 10. točke prvega odstavka 10. člena (dnevni šolar, mlajši od 13 let) oziroma osebo iz 2. točke tretjega odstavka 10. člena (dnevni šolar, starejši od 13 let) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
 4. oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
 5. državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 6. dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko- gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.

PCR test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Za vse tiste, ki bi boste potovali ( poslovno ali zasebno ) v druge države EU ali v 3.države, pa priporočamo, da se pred odhodom informirate o pogojih vstopa v želeno državo. Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo preglednico informacij po državah, ki jo lahko najdete TUKAJ. Preglednica se dnevno posodablja, saj se pogoji spreminjajo iz dneva v dan. Za vse tiste, ki recimo načrtujete dopust za prvomajske počitnice, je koristno vedeti katere države so »odprte« za turizem in katere ne. 

Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na  info@sugesta.si .

*vir: Gov.si