DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV #PKP6

PKP#6 uveljavlja pomembno novost in sicer delno kritje fiksnih stroškov tistih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30%.

Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije COVIDA-19 ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenec do delnega kritja fiksnih stroškov je tako lahko pravna ali fizična oseba, ki: (i) je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020, (ii) ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2, (iii) ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, (iv) ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in (v) zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.Ta začasni ukrep določa opravičeno obdobje prejemanja, in sicer se lahko pomoč uveljavi za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pri čemer se lahko upravičeno obdobje pomoči s sklepom Vlade podaljša za največ šest mesecev. Upravičenec bo pomoč v obliki delnega povračila fiksnih stroškov uveljavljal z oddajo vloge preko e davkov, ki jo mora vložiti najkasneje do 31. 12. 2020. Na tem mestu bi radi opozorili še na dejstvo, da bo potrebno pomoč vrniti, če se bo kasneje izkazalo, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev glede upada prometa in je zahteval previsok znesek. Preveč prejeto pomoč bo moral vrniti v roku 30 dni od prejete odločbe.

Višina nekritih stroškov se izračuna glede na naslednjo lestvico:

Upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 oziroma upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje.Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje za vsak mesec poslovanja v upravičenemobdobju.
30% do vključno 70% 0,6%
Nad 70%  1,2%

V zakonu pa so navedene tudi zgornje omejitve in sicer višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati:

 • 1.000 eur mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka tega člena, v upravičenem obdobju;
 • 70% neto izgube upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju;
 • 90% neto izgube upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju;
 • za upravičence, registrirane pred 1. 10. 2019 maksimalni znesek pomoči ne sme presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.12 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči;
 • za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019 maksimalni znesek ne smejo presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.1 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči.

Država bo torej delno krila fiksne stroške za obdobje zadnjih treh mesecev (oktober, november, december), višina pa se bo izračunala v deležu od lanskih prihodkov prodaje.

Če niste prepričani ali izpolnjujete pogoje in ali ste pravilno izračunali pomoč do katere ste upravičeni, nam pišite na info@sugesta.si  in skupaj bomo ugotovili ali ste upravičenec ter vam pomagali pri izpolnjevanju obrazcev na e davkih.

SPREJETJE ZAKONA #PKP6

Državni zbor je na seji 25.11.2020  sprejel Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19.

Glavni cilj zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet in drugo.

Več o samem zakonu, njegovi pravnomočnosti in o izvajanju procesnih aktivnosti vezanih na sprejete ukrepe, bomo objavili na naši spletni strani, za vsa vprašanja pa smo na voljo na info@sugesta.si. Zakon najdete na tej povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziuopdve.

SPIRIT: Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 (JAVNI RAZPIS ZAPRT)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID – 19 v obdobju od 12.marca do 31.marca 2020.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Rok za prijavo: 26.11.2020

Več informacij o javnem pozivu https://www.spiritslovenia.si/razpis/355

in preko našega elektronskega naslova info@sugesta.si.

Nadaljuj z branjem “SPIRIT: Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 (JAVNI RAZPIS ZAPRT)”

FINANČNA SPODBUDA: Zaposli.me 2020 (podaljšanje rokov)

Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2021.

Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev.

Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Več o javnem povabilu si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020.

Za vsa vprašanja in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ali pripravi dokumentacije smo vam na voljo na info@sugesta.si.

SPREJETJE PREDLOGA #PKP6

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19.Glavni cilj predloga zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Predlog zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet in drugo.

Več o samem sprejetju zakona, njegovi pravnomočnosti in o izvajanju procesnih aktivnosti vezanih na sprejete ukrepe, bomo objavili na naši spletni strani, za vsa vprašanja pa smo na voljo na info@sugesta.si. Predlog zakona najdete na tej povezavi https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/11-2020/PKP6.pdf

Nadaljuj z branjem “SPREJETJE PREDLOGA #PKP6”