OBVEZEN ZDRAVSTVENI PRISPEVEK

Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Vse zdravstvene storitve, ki so bile opravljene oziroma so se pričele izvajati do vključno 31. 12. 2023 (npr. hospitalizacije) ter vsa zdravila in medicinski pripomočki, izdani do vključno 31. 12. 2023, se zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v določenem odstotnem deležu (npr. specialistično-ambulantne storitve v zvezi z boleznimi 80 %, zdravila z vmesne liste 10 %). Zdravstvene storitve, ki se začnejo izvajati od vključno 1. 1. 2024 oziroma zdravila in medicinski pripomočki, izdani od vključno 1. 1. 2024, se zagotovijo v celoti (100 %) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so avtomatsko prenehale veljati 31. 12. 2023. Zavarovancem v zvezi s prekinitvijo polic  ni potrebno storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je potrebno plačati, je premija za december 2023. 

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka so zavezani:

1) Zavarovane osebe

 • osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji (001, 013, 016, 029, 034, 084, 085);
 • invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji (086);
 • osebe v delovnem razmerju v tujini, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (114),
 • osebe, ki so sočasno zaposlene v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa (115);
 • zaposleni pri mednarodnih organizacijah, ustanovah, konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji (008, 020);
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja (021);
 • samostojni podjetniki (005);
 • osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost (019);
 • samozaposleni v drugi državi članici EU (119);
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti (027);
 • družbeniki družb v RS, ki so poslovodne osebe (040);
 • družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe (120);
 • samostojni zavezanci – kmetje (051, 052, 053, 054, 064, 065);
 • brezposelne osebe – prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje (028);
 • upokojenci (060);
 • prejemniki družinske pokojnine – vdove, vdovci in starši (063);
 • prejemniki poklicne pokojnine (117);
 • upravičenci do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja (012);
 • upravičenci do starševskega nadomestila po prenehanju delovnega razmerja (110);
 • uživalci začasnih invalidskih nadomestil v času brezposelnosti (031);
 • prejemniki starševskega nadomestila brez pravice do starševskega dopusta (071);
 • upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek (074);
 • družinski člani – zakonci (075, 077, 079);
 • družinski člani – starši (077);
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (042);
 • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS (043);
 • osebe s stalnim prebivalščem v RS, ki si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (048);

Odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka od prejemka zavarovanca izvede izplačevalec prejemka, in sicer:

 • delodajalec od plač in nadomestil,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin,
 • Zavod RS za zaposlovanje od denarnih nadomestil za brezposelnost, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju,
 • Center za socialno delo od starševskih nadomestil za osebe, ki so vključene v delovno razmerje, in za upravičence do starševskih nadomestil po prenehanju delovnega razmerja,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od nadomestil plač, ki jih izplačuje upravičencem do nadomestil po prenehanju delovnega razmerja ali delavcem v skladu z desetim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih,
 • Kapitalska družba za prejemnike poklicnih pokojnin, ki niso zavarovani iz drugega naslova,
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije od prejemkov delavcem, upravičencem v primeru insolventnosti delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra.

Vir: zzzs.si