PKP#7 – UKREPI GLEDE NAJEMA POSLOVNIH NEPREMIČNIN

Na 55. izredni seji Državnega zbora RS je bil sprejet že sedmi protikorona zakon ( PKP7 ), ki prinaša tudi ukrepe glede najema poslovnih nepremičnin, ki so bile izpuščene iz prejšnjih protikoronskih paketov.

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati,  ima skladno s PKP7 po novem, kljub veljavnosti Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, nekatere pravice in sicer:

  • Odpoved najemne pogodbe s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
  • odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
  • podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Kot obveznost iz najemne pogodbe se šteje najemnina in vsa druga plačila v zvezi z najemom poslovne nepremičnine, ki se v skladu s pogodbenimi določili najemne pogodbe vštejejo v znesek najemnine.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe lahko najemnik zahteva za obdobje, ko mu je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, in sicer tudi za obdobje pred uveljavitvijo tega zakona, ko mu je bilo zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen.

Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa iz tega člena, pri čemer najemodajalec za odložene najemnine ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec prejme pisno zahtevo najemnika. Najemnik mora zahtevo za odlog plačila najemnine poslati pred njegovo zapadlostjo. Najemnik pa lahko zahteva odlog plačil najemnin, zapadlih pred uveljavitvijo tega zakona, če se nanašajo na obdobje, ko mu je bilo zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen. Najemnik mora takšno zahtevo pisno poslati najemodajalcu v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.

Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe.

Če potrebujete pomoč pri reševanju vaše situacije ali izdelavo dokumentov, ki jih potrebujete za uveljavljanje svojih pravic po PKP7, nam pišite na info@sugesta.si .