Splošni pogoji poslovanja

1.

Družba Sugesta Consult d. o. o., je lastnica spletnega portala www.sugesta.si, ki ga upravlja z namenom stopanja v stik ter sklepanja poslovnih stikov z uporabniki pri nudenju svojih storitev.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na spletno www.sugesto.si in uporabo storitev prek te spletne strani.

Stranka se s pričetkom poslovnega sodelovanja strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se jih zavezuje spoštovati.

Če se splošni pogoji spremenijo, bo sprememba objavljena na portalu www.sugesta.si. Splošne pogoje poslovanja spletnega mesta in storitve sme družba Sugesta Consult d. o. o. spremeniti kadar koli in brez vnaprejšnje najave, ter nove Splošne pogoje ažurno objavila na svoji spletni strani.

2.

Poslovno sodelovanje med družbo Sugesto Consult d. o. o., in stranko se šteje za sklenjeno prvi naslednji dan, ko družba prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oz. predračuna. Poslovno sodelovanje ni sklenjeno, če uporabnik storitve ne plača v celoti, kot izhaja iz predračuna oz. ponudbe.

Družba sklepa pogodbe le s polnoletnimi strankami. Stranka s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja, s plačilom predračuna in sklenitvijo pogodbe z Družbo, potrjuje, da je dopolnila to starost. Družba ima pravico takoj prekiniti pogodbo, brez obveznosti izpolnitve pogodbene obveznosti, v kolikor se naknadno izkaže nasprotno.

3.

Vsi nasveti so avtorsko delo družbe Sugesta consult d. o. o., zato jih lahko stranka uporablja le za namen, za katerega je bil pridobljen, oz. v nekomercialne namene, kar pomeni, da ga ne sme posredovati dalje, ga uporabiti kot lastno pravno mnenje, ga vključiti v kakršno koli publikacijo ter distribuirati med ljudi, ki niso v poslovnem odnosu z družbo Sugesta Consult d. o. o..

V primeru, da stranka uporablja pravno mnenje iz prejšnjega odstavka za kakršen koli drug namen, kot je opisan v prejšnjem odstavku, to pomeni kršitev avtorskih pravic, za nastalo škodo pa stranka, ki je to določbo prekršila, odškodninsko odgovarja nasprotni stranki.

Prepovedano je vsakršno razmnoževanje in distribucija mnenj ali kakršnih koli drugih dokumentov ali priročnikov, ki jih uporabnik prejme od družbe Sugesta Consult d. o. o., razen če družba Sugesta Consult d. o. o., k temu da izrecno pisno soglasje.

4.

Sugesta Consult d. o. o., nasvete svojim strankam tako brezplačno kot tudi proti plačilu za storitev.

Na pisno posredovano povpraševanje stranke na info@sugesta.si ji družba posreduje ponudbo oz. predračun ter izvede storitev v najkrajšem možnem roku, ki je definiran glede na zahtevnost primera. Rok za izdajo mnenja znaša od en delovni dan do desetih delovnih dni, odvisno od zahtevnosti primera in zasedenosti ekipe Sugesta Consult d.o.o.. Stranki se lahko dogovorita tudi za drugačen rok za izdajo mnenja.

Vsa mnenja Sugesta Consult d.o.o. posreduje po elektronski poti in storitev se šteje za zaključeno z dnem elektronskega posredovanja pisnega odgovora stranki.

Sugesta Consult d. o. o., si pridržuje pravico podaljšati rok izvedbe, če od stranke ne prejme vseh informacij v dogovorjenem roku ali če stranko predhodno obvesti o podaljšanju roka zaradi kakršne koli okoliščine, ki izvajalcu onemogoča pravočasno oddajo naročene storitve.

Sugesta Consult d. o. o., lahko brez navajanja razloga zavrne izvedbo storitve stranki ali odstopi od pogodbe, če oceni, da je vprašanje prezahtevno, ne dovolj jasno definirano, preobsežno, neprimerno ali protizakonito oziroma mora o predmetu odločati za to pristojna oseba oz. organ/inštitucija. V tem primeru je družba dolžna stranki v primeru že plačanega predračuna povrniti plačani znesek najkasneje v roku dveh delovnih dni od pisne prekinitve poslovnega sodelovanja.

5.

Stranka izgubi pravico do odstopa od poslovnega sodelovanja, ko podjetje storitev v celoti izpolni.

Stranka ima pravico pisno reklamirati storitev v roku osmih dni od dneva prejema pisnega mnenja. Ugovor ali pritožbo skupaj z obrazložitvijo posreduje na elektronski naslov družbe info@sugesta.si. Družba Sugesta Consult d. o. o., se zavezuje stranki posredovati odgovor najkasneje v roku 14 delovnih dni. Če družba ugotovi upravičenost zahtevka, stranki povrne že plačan znesek storitve.

Družba Sugesta Consult d. o. o., in stranka bosta morebitne spore reševali sporazumno, stranka pa ima tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in uporabo drugih pravnih sredstev. Spore bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

6.

Družba Sugesta Consult d. o. o., bo nudila nasvete v skladu s svojim strokovnim znanjem in razpoložljivimi podatki, posredovanimi od stranke. Ne odgovarja za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi izhajala iz nasveta ali drugega dokumenta, posredovanega stranki. Družba Sugesta Consult d. o. o., ne jamči za dosego uspeha oz. za uresničitev želenega cilja stranke.

7.

Družba osebne podatke stranke (identifikacijske oz. kontaktne podatke in druge osebne podatke, ki jih stranka sama prostovoljno posreduje) posreduje tudi zunanjemu pogodbenemu izvajalcu storitev, ki ga je za izvedbo te storitve pooblastila in zaupala k varovanju osebnih podatkov družba Sugesta Consult d. o. o.. Zunanji izvajalec storitev se bo pisno zavezal te podatke uporabljati izključno za potrebe priprave mnenja v skladu s plačanim predračunom ali ponudbo stranke.

Družba Sugesta Consult d. o. o. bo zbrane osebne ter ostale podatke in informacije, do katerih bo prišla izključno zaradi tega poslovnega sodelovanja, varovala skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter v skladu z ostalo relevantno veljavno zakonodajo in internimi akti družbe. Če bo zaradi izvajanja svoje storitve pogodbeno sodelovala z zunanjim izvajalcem storitev, bo s pogodbenikom podpisala pogodbo o varstvu osebnih podatkov in nerazkrivanju poslovnih informacij, v kateri bo uredila pogoje obdelave osebnih podatkov.

8.

Sugesta Consult d. o. o., in stranka soglašata, da vsa komunikacija kakor tudi priložena dokumentacija, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve predstavljajo poslovno skrivnost, ki se jo obe strani zavezujeta strogo varovati.

9.

Vse informacije in gradiva na spletni strani www.sugesta.si so informativne narave. Družba tudi ne odgovarja za vsebino, na tretjih spletnih straneh, na katere družba napotuje in na vse ostale strani na vsebino katere nima in ne more imeti vpliva. Uporabnikom, pravnim ali fizičnim osebam, kakor tudi katerimkoli tretjim osebam ne odgovarjamo za morebitno nastalo škod, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Sugesta consult d.o.o. tudi ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

Sugesta Consult d.o.o. si vsakodnevno prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na spletni strani www.sugesta.si vendar ni odgovorna za morebitne tipkarske napake, pomote ali neažurnost podatkov, kakor tudi ne za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe takšnih informacij.

10.

Gradiva na spletni strani www.sugesta.si so namenjena zasebni uporabi uporabnikov spletne strani. Uporabnik jih lahko uporabi za zasebne in netržne namene, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja izključno za nekomercialne in nepridobitne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

11.

Družba obdelavo osebnih podatkov natančneje opredeljuje v dokumentu PIŠKOTKI, ki je objavljen na www.sugesta.si.

12.

Spletna stran www.sugesta.si uporablja piškotke. Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. Več o tem je navedeno v dokumentu PIŠKOTKI na spletni strani www.sugesta.si.

13.

Splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati 1.11.2020.