ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU: POMOČ PRI FINANCIRANJU REGRESA

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu je pričel veljati 14.7.2021. Med drugim je predvidel tudi ukrep pomoči financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 in sicer lahko za pomoč zaprosijo vsi upravičenci, ki so že izplačali regres, kot tudi tisti, ki regresa še niso izplačali.

Upravičenec do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31 maja 2021 in ki na dan uveljavitve zakona opravlja kot glavno dejavnost  ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni  klasifikaciji dejavnosti opravlja eno izmed dejavnosti navedenih v 1. odstavku 27. člena zakona, kar lahko pogledate TUKAJ.

Zakon navaja še pogoje, da upravičenec dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, ima vsaj enega zaposlenega, ki je na  dan uveljavitve zakona vključen  v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Upravičenec ne more biti neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Na podlagi zakona se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021
znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, oziroma 2021. Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021. Če
pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč v skladu s
30. členom tega zakona.

Ne glede na zgoraj navedeno  se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega. Višina pomoči se določi v sorazmernem delu zneska iz prejšnjega stavka, če ima zaposleni skladno z ZDR-1 pravico do regresa v sorazmernem delu.

Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število zaposlenih vključenih v zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2 na dan uveljavitve tega zakona. Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. Če upravičenec ne izplača regresa zaposlenim v roku, določenem v 131. členu ZDR-1, mora vrniti prejeto pomoč iz tega člena.

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba iz prvega odstavka 27. člena  in da je njegov upad prihodkov od prodaje več kot 20 odstotkov skladno s tretjim odstavkom 27. člena.

Upravičenec predloži izjavo iz prejšnjega odstavka od 1. do 30. septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20.oktobra 2021.

Če potrebujete pomoč pri vlaganju izjave potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .